കേക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗവും||Necessary tools for cake making||

കേക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യ  ഉപകരണങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗവും||Necessary tools for cake making||

Free online baking class videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEtztnL-8FS5ynLp5_mdf5Rn

For purchasing online link is here

Measuring cups and spoons
https://www.amazon.in/dp/B076564NGL/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_d-82Bb36VVKQF

Turn table
https://www.amazon.in/dp/B07G8JMT47/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_bX82BbYDCMHTA

Hand wisk
https://www.amazon.in/dp/B07GLLJTD6/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_RY82BbHX4P6K1

Egg Beater
https://amzn.to/2EVYlXx

Icing knife
https://www.amazon.in/dp/B076ZKN2PT/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_OV82BbEK1STH3

Spatula,Oil brush

https://www.amazon.in/dp/B01MYW9MZ6/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_WHj3BbFMYYVJ7

Disposible piping bag
https://www.amazon.in/dp/B01J27WKZY/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_BS82BbKSP32NH

Weighing machine small
https://www.amazon.in/dp/B00MKA9WXO/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_N482BbJJ2004P

My Cake recipes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEvFgUCi-DeZ2W69PtGxuEFg

My Snacks/Sweets recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEsNAq5BqDpIsHlypXJjkvHI

My Channel
https://www.youtube.com/c/malabarianrecipes

#caketutorial #caketools #caketoolstutorial

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Baking Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Great Tips

Advertise Here

Baking For Family

Baking For Kids

Advertise Here